บริษัท เมอร์เคเทอร์ จำกัด

เลือกดูเฉพาะหมวด
ที่บริษัท   บริษัท เมอร์เคเทอร์ จำกัด
ลักษณะธุรกิจ  
“บริษัท เมอร์เคเทอร์ จำกัด เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2547 เป็นผู้ชำนาญการทางด้านการสำรวจและนำเข้าข้อมูลแผนที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มีลูกค้าทั้งภาคราชการและบริษัทเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศรายใหญ่ ๆ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานด้านแผนที่มากมาย เช่น NOSTRA MAP ปัจจุบันมีสำนักงานทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด”
ที่อยู่   1400 อาคารตึกไทย ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย  อำเภอ คลองเตย  จังหวัด กรุงเทพมหานคร   10110
โทรศัพท์   0-2671-9371 , 098-258-4634
แฟ็กซ์   ไ่ม่ระบุ
อีเมล์  
เว็บไซต์   http://www.merkator.co.th
      ดูแผนที่รูปภาพ   
ตำแหน่งงานว่างของบริษัทนี้
ยังไม่มีรายการ
 

ฟอร์มสำหรับเข้าสู่ระบบ

บ้านเชียงใหม่