สำนักงานธนานุเคราะห์

เลือกดูเฉพาะหมวด
ที่บริษัท   สำนักงานธนานุเคราะห์
ลักษณะธุรกิจ  
วิสัยทัศน์(vision) “เป็นสถาบันรับจำนำของรัฐบาลด้วยบริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และยึดหลักธรรมาภิบาล” ภารกิจของสำนักงานธนานุเคราะห์ 1. ประกอบกิจการรับจำนำ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน โอน รับโอน ให้เช่า เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม ซึ่งทรัพย์สิน ต่าง ๆ รวมทั้งการถือสิทธิ์ ครอบครองที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอันจำเป็น หรือ ยังประโยชน์แก่ การจัดตั้ง หรือการบริหารงานสำนักงานธนานุเคราะห์ 2. การกู้ยืมเงินเพื่อกิจการของสำนักงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย วิธีงบประมาณ 3. ดำเนินการธุรกิจอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกัน หรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น
ที่อยู่   อาคาร 8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค  อำเภอ ป้อมปราบศัตรูพ่าย  จังหวัด กรุงเทพมหานคร   10100
โทรศัพท์   0 2281 7500
แฟ็กซ์   ไ่ม่ระบุ
อีเมล์  
เว็บไซต์   http://www.pawn.co.th
    Google Map      ดูแผนที่รูปภาพ   
ตำแหน่งงานว่างของบริษัทนี้
ยังไม่มีรายการ
 

ฟอร์มสำหรับเข้าสู่ระบบ

บ้านเชียงใหม่