สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

เลือกดูเฉพาะหมวด
ที่บริษัท   สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
ลักษณะธุรกิจ  
การบริการให้คำแนะนำปรึกษาด้านการบริหาร Management Consultancy Services การวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ การบริหารเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ การพัฒนาระบบการบริหารผลการดำเนินงาน การรื้อปรับระบบงาน การบริการงานวิจัยเพื่อการพัฒนา Research for Development Services ศึกษาวิจัยเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ ศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มประเด็นยุทธศาสตร์ใหม่ ศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและโครงสร้างการพัฒนา การบริการฝึกอบรมและพัฒนา Training and Development Services การบริหารภาครัฐแนวใหม่สำหรับผู้บริหารระดับสูง การพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) การพัฒนานักบริหารรระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น การพัฒนาที่ปรึกษาภายในหน่วยงาน
ที่อยู่   120 หมู่ที่ 3 ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  อำเภอ หลักสี่  จังหวัด กรุงเทพมหานคร   10210
โทรศัพท์   02 143 7908
แฟ็กซ์   ไ่ม่ระบุ
อีเมล์  
เว็บไซต์   http://www.igpthai.org
    Google Map      ดูแผนที่รูปภาพ   
ตำแหน่งงานว่างของบริษัทนี้
ยังไม่มีรายการ
 

ฟอร์มสำหรับเข้าสู่ระบบ

บ้านเชียงใหม่